Yükleniyor

Gazete kupürü

1892-05-08

SALT

SALT
İstanbul, Türkiye

8 Mayıs 1892 tarihli Sabah Gazetesi'nden... Osmanlı Bankası'nın yeni genel müdürlük binasının açılış töreni

Daha az gösterDaha fazla bilgi
  • Başlık: Gazete kupürü
  • Tarih: 1892-05-08
  • Konuşma Metni: Bank-ı Osmanî bina-yı cedidinin (yeni binasının) resm-i küşadı (açılış töreni). Evvelce de derc-i sahife-i beyan etdiğimiz (sayfalarımızda bildirdiğimiz) vechile Bank-ı Osmanî heyet-i idaresi içün Galatada Pencşenbe Pazarında inşa olunan binanın resm-i küşadı dünki gün suret-i mükemmele ve mutantanada (mükemmel ve şatafatlı bir şekilde) icra kılınmışdır. Şöyle ki; bina-yı âli-i mezkûr gayet mükemmel suretde tefriş kılınarak (döşenerek) bala-yı sakfinde (çatısının tepesinde) liva-yı zafer-ihtiva-yı Osmanî (zafer dolu Osmanlı bayrağı) temevvüc-nüma-yı izz ü şevket olduğu (şan ve şevket göstererek dalgalandığı) gibi ca-be-ca (yer yer) polis, jandarma ve belediye komiser ve neferatı ahz-ı mevki-i ihtiram eylemiş (saygı duruşunda bulunmuş) ve bahriye musıkası dahi bir mahall-i münasibde mevcud bulunmuş idi.Saat sekiz buçuk raddelerinde taraf-ı eşref-i hazret-i Padişahîden yaver-i ekrem-i cenab-ı Tacdarî devletlü Şakir Paşa hazretleri lutfen izam buyurulduğu (yollandığı) gibi Maliye Nazırı atufetlü Nazif Efendi hazretleri, Matbuat-ı Dahiliye Müdir-i dirayet-semiri saadetlü Ahmed Ârifi Beyefendi hazretleri, yaveran-ı hazret-i şehriyariden saadetlü Ahmed Celaleddin Paşa hazretleri, Borsa komiseri saadetlü İsmail Hakkı Beyefendi hazretleri, Düyun-u Umumiye komiseri saadetlü Murad Beyefendi, Dersaadet Ticaret Odası baş kâtibi izzetlü İspiraki Efendi ve daha sair bir hayli zevat (kişiler) ile Rumeli Şimendiferleri direktörü Mösyö Grosholç ve şehrimiz müessesat-ı sarrafiye ve ticariye erkanından bir çoğu hazır bulunduğu halde izdiyad-ı ömr ü ikbal ü tevafürşan ü iclal-i hazret-i Padişahiyi mutazammin bir dua-yı beliğ kıraat olundukdan (padişahın ömrünün artması için dua edildikten) ve cemi-i huzzar amin-han oldukdan (bütün bulunanlar amin dedikten) sonra Müdir-i Umumi Sir Edgar Vensan (Sir Edgar Vincent) cenabları tarafından irad kılınan nutuk ile Maliye Nazırı atufetlü Nazif Efendi hazretlerinin makalelerini (konuşmalarını) müteakiben resm-i küşadın icrası ilan kılınmış ve bu sırada kurbanlar zebh olunarak (kesilerek) ediyye-i hayriyye-i hazret-i cihanbani ber averde-i zeban-ı ihlas ü ubudiyet kılındığı (padişah hazretlerine hayır duaları edildiği) misillü salifü'z-zikr bando musıka dahi marş-ı alü'l-al-i Hamidiyi terennüm-saz-ı sürur olarak (Hamidiye marşını çalarak) teşnif-i esma-i hazırun eylemişdir (bulunanların kulaklarını süslemiştir). Bu esnada bankanın müteaddid mahallerinde hazıruna enva-ı meşrubat ve mekulat (yiyecek) ikram edilerek cümlesi rehin-i izaz ü ikram kılınmış ve bank-ı mezkûr erkânının ve hatta Sir Edgar Vensan cenablarının dahi hazıruna karşı ibraz eyledikleri muamelat-ı cemile ve nazikâne cümleyi ziyadesiyle memnun bırakmışdır.Resm-i küşadın icrasını müteakib hazırun bina-yı latifin aksam-ı muhtelifesini (muhtelif kısımlarını) gezmeğe başlamışlar ve o sırada dondurmalar, şekerlemeler ve sair bir hayli meşrubat-ı latife ile telziz-i dimağ-ı meserret ederek velinimet-i biminnetimiz Padişah-ı maali-asar efendimiz hazretlerinin davat-ı hayriyet-ayat-ı cihanbanilerini tekrar ale't-tekrar isal-i bargah-ı cenab-ı perverdigar etmişlerdir (Tanrı'ya doğru padişaha okunan hayır duaları yükselmiştir). Resm-i küşad iki saat kadar devam ederek saat on buçuk kararlarında marş-ı alü'l-al-i Hamidi terennümiyle miski-ü'l-hitam olmuşdur. Heman cenab-ı Hak veli-nimet-i biminnetimiz Padişah-ı maali-perver ve Şehinşah-ı terakki-güster efendimiz hazretlerini daha böyle nice nice müessesat-ı fevaid-gayat vücuda getirmeğe muvaffak buyursun amin. Behürmeti Seyyid'ül-mürselin.

Önerilenler

Ana Sayfa
İnceleyin
Etrafımda
Profil