Loading

Tsukushi matsu fuji no shigarami

Artist: Utagawa Kuniyoshi1826 (Bunsei 9); 1st month

Freer and Sackler Galleries

Freer and Sackler Galleries

Recommended

Home
Explore
Nearby
Profile