พ.ศ. 2555

ไทยพระราชนิยม


Queen Sirikit Museum of Textiles

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ไทยพระราชนิยม

จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนผ้าและเครื่องแต่งกายในราชสำนัก
ชุดไทยพระราชนิยม
ชุดไทยเรือนต้น

พุทธศักราช ๒๕๐๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปทรงเยือนทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี

Thai Phra Rajaniyom (“Royal Favor”)
Thai Chitralada Dress 

ทรงตระหนักว่าการปรากฏพระองค์ในฐานะพระราชินีแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นเสมือนตัวแทนของสตรีไทยทั้งชาติ

Thai Phra Rajaniyom (“Royal Favor”)
Thai Amarin Dress 

แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวสตรีไทยยังไม่มีแบบแผนของชุดประจำชาติที่แน่นอน อย่างสตรีอินเดียสวมส่าหรีหรือสตรีญี่ปุ่นสวมกิโมโน พระองค์จึงมีพระราชดำริว่าจะต้องทรงฉลองพระองค์ในลักษณะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยอย่างแท้จริง เพื่อการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ชาวโลกได้ประจักษ์

ชุดไทยพระราชนิยม
ชุดไทยศิวาลัย (ชุดไทยบรมพิมาน และผ้าทรงสะพัก)

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยกันศึกษาธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณ และนำรูปแบบการแต่งกายของสตรีในอดีต มาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บเพื่อให้ง่ายต่อการสวมใส่และเหมาะสมแก่ยุคสมัย แต่ยังคงความเป็นไทยไว้ได้อย่างกลมกลืนและสง่างาม

ชุดไทยพระราชนิยม
ชุดไทยบรมพิมาน

ภายหลังฉลองพระองค์ชุดไทยที่ทรงในระหว่างการเสด็จเยือนนานาประเทศครั้งนั้น ได้เป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยม และได้กลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน

ชุดไทยพระราชนิยม
ชุดไทยจักรี
ชุดไทยพระราชนิยม
ชุดไทยดุสิต
ชุดไทยพระราชนิยม
ชุดไทยศิวาลัย
ชุดไทยพระราชนิยม
ชุดไทยจักราพรรดิ
The story of Her Majesty's creation , in the 1960s, of a new national dress for Thai women through the presentation of historic court textiles, archival photographs and film, and more than thirty glittering examples from Her Majesty's own wardrobe.
เครดิต: เรื่องราว

คณะทำงานพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะที่ปรึกษา
นายกุลวิทย์ เลาสุขศรี นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม นายเผ่าทองทองเจือ
นางมยุรี วีระประเสริฐ นายวีระธรรม ตระกูลเงินไทย นายสรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื้องเชวง
นายอนุชา ทีรคานนท์

ที่ปรึกษาต่างประเทศ
นางสาวเมลิสสา เลเวนตัน นางสาวเดล แคโรลิน กลัคแมน นางสาวจูเลีย เอ็ม เบรนเนน

การออกแบบห้องจัดแสดงนิทรรศการและการผลิต
นางสาวนิษฐา ยุวบูรณ์ บริษัท อิมรี่คัลเบิร์ท แอลพี บริษัททิลลอทซันดีไซน์ แอสโซซิเอทส์
บริษัทเอ็มจีเอ็มทีดีไซน์ บริษัทอินโนวิชั่น บริษัทกอปเปียน เอส พี เอ กาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง บริษัทไฟนัลคัท จำกัด บริษัทโอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด
บริษัทแปลน โมทิฟ จำกัด บริษัทวิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด

ถ่ายภาพ
นายอนัฆ นวราช นายณัฐ ประกอบสันติสุข

ขอขอบพระคุณ
สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ กองราชเลขานุการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองศิลปาชีพ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันสิริกิติ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ผู้ให้การสนับสนุน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
นายเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
นายสมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

เครดิต: สื่อทั้งหมด
เรื่องราวที่นำเสนอบางเรื่องเขียนขึ้นโดยบุคคลหรือหน่วยงานอิสระภายนอก ซึ่งอาจแสดงมุมมองที่แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์ที่อนุเคราะห์รูปภาพตามรายชื่อด้านล่าง
แปลภาษาด้วย Google
หน้าแรก
สำรวจ
ใกล้เคียง
โปรไฟล์