พ.ศ. 2555

ราชพัสตราจากผ้าไทย

Queen Sirikit Museum of Textiles

ฉลองพระองค์ชุดสากลในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบไทยและต่างชาตินำผ้าไหมไทยมาใช้ในการตัดเย็บ

ราชพัสตราจากผ้าไทย
จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดสากลในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบไทยและต่างชาตินำผ้าไหมไทยมาใช้ในการตัดเย็บ ทำให้ผ้าไทยที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์และเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ถือเป็นพระราชกุศโลบายในการเผยแพร่และส่งเสริมผ้าไทย รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของสตรีไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยนั้นมีความงดงาม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็น ทำให้เกิดความนิยมสวมใส่ชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยทั้งในและต่างประเทศ

พุทธศักราช ๒๕๑๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขึ้น โดยทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสนับสนุนให้ราษฎรประกอบอาชีพเสริมด้านหัตถกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป

นอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมการใช้ผ้าไทย โดยพระราชทานโอกาสให้นักออกแบบเสื้อผ้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินำผ้าทอฝีมือชาวบ้านไปออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ที่ทรงในวาระสำคัญต่างๆ

ทำให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล

Artistry in Silk : The Royal Style of Her Majesty Queen Sirikit
Trousers and open-front skirt of SUPPORT silk ikat (mat mii) from northeastern Thailand; tunic and sash of Thai silk.

ความงดงามของผ้าไหมไทยได้ถ่ายทอดผ่านฉลองพระองค์ในรูปแบบต่างๆ ผ้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านจึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

ชาวไทยสวมใส่ผ้าไทยในโอกาสต่างๆ รวมถึงชาวต่างชาติต่างก็ชื่นชมในความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทย

Artistry in Silk : The Royal Style of Her Majesty Queen Sirikit
SUPPORT silk ikat (mat mii); bead and crystal embroidery by the designer.

จากผ้าไหมพื้นบ้านที่ใกล้จะสูญหาย สู่ฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทำให้ชาวไทยเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญต่อผ้าไหมไทย ซึ่งถือเป็นงานศิลปะท้องถิ่นของราษฎรโดยแท้

สมดังพระราชปณิธานที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างอาชีพเสริมจนพัฒนามาเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้อันยั่งยืนให้แก่ราษฎรแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

Artistry in Silk : The Royal Style of Her Majesty Queen Sirikit
Jacket of SUPPORT brocade (Khit), fox fur trim; silk chiffon blouse; reproduction skirt.

ฉลองพระองค์ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ ปักประดับด้วยลูกปัด เลื่อม และปีกแมลงทับ

More than a dozen of Her Majesty's designer ensembles made from hand-woven textiles produced by members of SUPPORT, Her Majesty's charity dedicated to preserving Thai village weaving.
เครดิต: เรื่องราว

คณะทำงานพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะที่ปรึกษา
นายกุลวิทย์ เลาสุขศรี นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม นายเผ่าทองทองเจือ
นางมยุรี วีระประเสริฐ นายวีระธรรม ตระกูลเงินไทย นายสรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื้องเชวง
นายอนุชา ทีรคานนท์

ที่ปรึกษาต่างประเทศ
นางสาวเมลิสสา เลเวนตัน นางสาวเดล แคโรลิน กลัคแมน นางสาวจูเลีย เอ็ม เบรนเนน

การออกแบบห้องจัดแสดงนิทรรศการและการผลิต
นางสาวนิษฐา ยุวบูรณ์ บริษัท อิมรี่คัลเบิร์ท แอลพี บริษัททิลลอทซันดีไซน์ แอสโซซิเอทส์
บริษัทเอ็มจีเอ็มทีดีไซน์ บริษัทอินโนวิชั่น บริษัทกอปเปียน เอส พี เอ กาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง บริษัทไฟนัลคัท จำกัด บริษัทโอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด
บริษัทแปลน โมทิฟ จำกัด บริษัทวิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด

ถ่ายภาพ
นายอนัฆ นวราช นายณัฐ ประกอบสันติสุข

ขอขอบพระคุณ
สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ กองราชเลขานุการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองศิลปาชีพ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันสิริกิติ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ผู้ให้การสนับสนุน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
นายเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
นายสมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

เครดิต: สื่อทั้งหมด
เรื่องราวที่นำเสนอบางเรื่องเขียนขึ้นโดยบุคคลหรือหน่วยงานอิสระภายนอก ซึ่งอาจแสดงมุมมองที่แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์ที่อนุเคราะห์รูปภาพตามรายชื่อด้านล่าง
แปลภาษาด้วย Google
หน้าแรก
สำรวจ
ใกล้เคียง
โปรไฟล์