บันทึกการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

Kamthieng House Museum of The Siam Society

บันทึกการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเริ่มมีการประชุมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2447 ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก (The Memory of the World) ชิ้นล่าสุดของไทยโดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ในฐานะที่เป็นบันทึกความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ

การขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลก คล้ายกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ต่างกันตรงประเภทของสิ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมิใช่อาคารหรือสถานที่ แต่เป็นบันทึกความทรงจำที่มีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษร

บันทึกการประชุมนี้ เป็นบันทึกการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการสยามสมาคมฯ
ที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2447 – 2547 รวมถึงในปีต่อๆไป บันทึกนี้สะท้อนให้เห็นถึงระบบการทำงานของสมาคม กระบวนการทำงาน ผลงาน อุปสรรค และลักษณะเฉพาะของสมาคมที่นำไปสู่ความสำเร็จ รวมทั้งขอบเขตการทำงานของสมาคมตลอดหนึ่งศตวรรษแห่งการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในสากลประเทศ เอกสารนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และการทำงานร่วมกันของปัญญาชนจากหลากหลายประเทศ หลายรุ่น ที่ได้รับเลือกให้สานต่อกิจกรรมของสมาคมอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 100 ปี

“วิชชา ยังให้เกิดมิตรภาพ” เป็นคำขวัญของสยามสมาคมฯ ที่เป็นแบบอย่างความคิดในปัจจุบันของ
องค์กรทั้งหลายในระดับภูมิภาคและระดับโลก คำขวัญนี้ได้สรุปให้เห็นถึงอุดมคติของเหล่าสมาชิก ที่ได้เพียร
พยายามริเริ่มโครงการต่างๆขึ้นมามากมายในอดีต และเป็นเช่นนั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน อุดมคติอันนี้ยังสะท้อนอยู่ในบันทึกการประชุม ให้เห็นถึงการดำเนินงาน การประชุมครั้งแล้วครั้งเล่า ปีแล้วปีเล่าในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา นอกจากนี้ ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่สยามสมาคมฯ ผลิตและเผยแพร่ออกไปก็มีหลากหลายสาขามากขึ้น ครอบคลุมทั้งด้านภาษา วรรณคดี กฎหมาย ประวัติศาสตร์โบราณคดี การแสดงออกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้ง ศิลปะการทอผ้า ดนตรี ความเชื่อ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ธรรมชาติวิทยา การแพทย์ การอนุรักษ์ และการท่องเที่ยว มิตรภาพผ่านเครือข่ายของสมาคมที่อยู่ภายใต้แผนกต่างๆ เติบโตขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่นเดียวกับความหลากหลายทางสัญชาติของสมาชิก กลุ่มอายุ และวิชาการสาขาต่างๆ ที่แต่ละคนสนใจด้วย

มรดกความทรงจำแห่งโลก คือแผนงานที่องค์การยูเนสโก กำหนดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่ออนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาของมนุษยชาติที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเพื่อที่จะสืบสานส่งต่อให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้เกี่ยวกับมรดกเหล่านี้ ซึ่งจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในหอสมุด หอจดหมายเหตุ สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญๆ ทั่วโลก”

การขึ้นทะเบียนเริ่มมีขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ขณะนี้ทั่วโลกมีทั้งสิ้นประมาณ 400 รายการ อาทิ Gutenberg Bible (ไบเบิ้ลของกูเตนเบิร์ก) Bayeux Tapestry (ผ้าปักประดับฝาผนังบายู) Magna Carta (กฎบัตรแมกนา คาร์ตา) และ The film of the Wizard of Oz (ภาพยนต์เรื่องพ่อมดแห่งออช)

ในประเทศไทยมีสิ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกมาแล้ว 3 รายการด้วยกัน รายการที่หนึ่ง ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง (ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2546) รายการที่สอง เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสยาม (ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2552) รายการที่สาม จารึกวัดโพธิ์ (ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ.2554) และบันทึกการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการสยามสมาคมฯ นับเป็นรายการที่สี่ (ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2556)

เครดิต: เรื่องราว

The Siam Society Under Royal Patronage

เครดิต: สื่อทั้งหมด
เรื่องราวที่นำเสนอบางเรื่องเขียนขึ้นโดยบุคคลหรือหน่วยงานอิสระภายนอก ซึ่งอาจแสดงมุมมองที่แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์ที่อนุเคราะห์รูปภาพตามรายชื่อด้านล่าง
แปลภาษาด้วย Google
หน้าแรก
สำรวจ
ใกล้เคียง
โปรไฟล์