Vincent van Gogh      Autoportét

Vincent Willem van Gogh -  bol holandský maliar a jedna z najväčších osobností svetového výtvarného umenia. Celkovo, v relatívne malom časovom rozpätí desiatich rokov, vytvoril približne 900 malieb a 1 100 kresieb, z ktorých ale počas života predal iba jeden jediný obraz a to necelý rok pred svojou samovraždou. Štýlom zapadá van Gogh najviac medzi fauvistov, expresionistov, z časti medzi ranúabstrakciu. Novátorským pojatím reality sa stal jedným z hlavných hrobárovimpresionizmu a z umeleckého hľadiska významne ovplyvnil najmä umenie prvej polovice20. storočia. Vôľou vyjadriť vlastné pocity sa stal mimovoľne jedným zo zakladateľov nastupujúceho umeleckého smeru – postimpresionizmu.                                                                                 Autoportrét -  je vo výtvarnom a sochárskom umení popisné zobrazenie konkrétneho jedinca, najčastejšie človeka, veľmi výnimočne i zvieraťa, ktoré má dlhú a bohatú históriu. Prvé portréty vznikali už v staroveku. V stredoveku ich obľuba veľmi klesla a vznikali len veľmi výnimočne, aj to väčšinou až v období neskorej gotiky. Vyobrazenia významných osobností (napríklad panovníkov, svätcov) sú väčšinou idealizované a nezakladajú sa na skutočnej podobe, ani pokiaľ ide o portrét žijúceho človeka. V tomto období sa teda väčšinou nehovorilo o portrétoch, ale o portrétnych rysoch zoberazenia. Mohutný rozvoj zaznamenal portrét v období renesancie, ešte výraznejší dôraz sa na neho kládol v období baroka, ktoré doviedlo umenie portrétovania na hranicu jeho možností. Záujem o portrét však existoval v každom období umenia. Obľúbenými formami portrétu boli v maliarstve kresba alebo maľba (na drevo, plátno, sklo).

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile