Príbehy zo života svätých 

Témou mojej galérie sú príbehy zo života svätých.Svätec alebo svätý človek je osoba, ktorej pozemský život sa vyznačoval mimoriadnou zbožnosťou alebo bohumilosťou, ktorá sa po smrti stala prostredníkom medzi ľuďmi a Bohom. Táto milosť je schopná vplývať na osudy ľudí, pomáhať im alebo ich ochraňovať. Svätci sú osoby, ktoré uctievajú hlavne v katolíckej cirkvi ale aj v islame ako vzor náboženskej dokonalosti, ochrancovia veriacich, orodovníci za ich spásu, patróni povolaní či miest a podobne. Boli to ľudia, ktorí sa nebáli položiť život za svoju vieru. A boli hlboko presvedčení o svojej viere. Žili v chudobe a celý svoj život zasvätili službe Bohu a pomoci slabším ľuďom. V dnešnej dobe chce byť každý človek pekný. Svätosť nie je veľmi populárna. Vonkajšia krása sa stala dnes veľkým ideálom, ale tiež jedným veľkým podvodom. Bolo by dobré keby sa všetci stali peknými, nielen navonok, ale aj vo svojom vnútri. Takúto vnútornú krásu cirkev nazýva svätosť. Byť svätý teda znamená vyžarovať vlastnú vnútornú krásu. Každý pokrstený človek dostáva pri krste svojho patróna, ku ktorému sa modlí a verí, že za neho oroduje v nebi. Svätosť sa ponúka každému veriacemu človeku, nejde o nejaké mimoriadne prejavy svätosti, ale o náš každodenný život. Svätosť by mala byť viac ako len naša dokonalosť, či bezchybnosť. Ide skôr o veľmi krásny a hlboký vzťah k tomu, ktorý je Najsvätejší. Povolanie k svätosti nepatrí iba určitým vyvolením osobám, ale svätým sa môže a má stať každý pokrstený človek. Svätosť nie je nijaký luxus, je to povolanie každého veriaceho človeka viesť plnohodnotný každodenný život. Možno aj my vnímame silnú Božiu výzvu, aby sme sa stali svätými, a ak je krst opravdivé vkročenie do Božej svätosti a prijatie Ducha Svätého, bolo by nezmyselné uspokojiť sa s nejakým priemerným životom.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile