La Revolució Industrial

Entre el 1780 i el 1850 es va produir, primer a la Gran Bretanya i desprès a gran part d'Europa i als Estats Units, una transformació radical dels sistemes de producció de béns: la Revolució Industrial.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile