Príbehy zo Života svätých

V tejto galérii som uviedla diela vytvorené jedným umelcom. Je to holandský maliar Rembrandt Harmensz van Rijn. Z jeho tvorby som vybrala obrazy, na ktorých sú zobrazené rôzne príbehy zo Starého aj Nového zákona Svätého Písma. Rembrantove maľby sú jedinečné atmosférou, Ktorú dosahoval pomocou techniky šerosvitu, kontrastom svetla a tieňa. Napriek tomu, že tento spôsob maľby používal už dávno Leonardo da Vinci a ďalší, Rembrant povzniesol možnosti techniky k veľmi citlivej hranici pôsobenia. Esenciu majstrovstva v tomto smere iste zastáva raný obraz „Mladý Tobiáš uzdravuje svojho otca“ ( ktorý sa ale nenachádza v tejto galérii, namaľoval ho keď mal tridsať rokov), ale aj jedno z jeho vrcholných diel, plné premyslených detailov a symbolov – „Návrat márnotratného syna“. V tomto diele vynikajúco znázornil hlbokú lásku otca k svojmu synovi v známom podobenstve, ktoré je uložené v evanjeliu svätého Lukáša v pätnástej kapitole. Obraz je taký výstižný, že mnohých, ktorí ho videli, priviedol k ľútosti a k zmiereniu sa s Bohom. Vo mne vyvoláva pocit, ako nesmierne túžim po tom mieste vo svojom vnútri, kde by som sa aj ja mohla ocitnúť v takom bezpečnom objatí ako mládenec na obraze. Keď vidím, ako otec objíma svojho syna a s akou láskou sa ho dotýka, hlboko pociťujem, že tým strateným synom, resp. stratenou dcérou som vlastne aj ja. Skrze toto Rembrandtovo dielo presvitá hlboký mier, pokoj a láska samotného Boha. Tento pokoj a harmóniu naruší jedine naša slobodná vôľa odvracajúca sa od samotného Dobra v nepochopiteľnom, všetkej logike sa vzpierajúcom rozhodnutí odísť tam, kde je nedobro a nepokoj. 

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile