vogels rond een ridder

4 vogels: zilverreiger, fuut?, tureluur? en een enge gier
vijfde vogel een ???
vogel 6 buizerd en vogel 7 pelikaan?
9-11 duiven en 12 gaai
13 torenvalk
14-19 zwaluw? spreeuw?
20-23 reiger met 3 jongen
24 heel klein vogeltje?
25-28 duiven
29 pauw
30-31 tortels
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile