Loading

Christ, King of Kings and High Priest

Unknownc. 1500

Monastery of St. John the Theologian, Patmos, Greece

Monastery of St. John the Theologian, Patmos, Greece

The image of Christ as high priest-king constitutes a type of deep liturgical significance and is therefore suitable for iconostasis decorations. Our icon is found at the iconostasis of the chapel of Hosios Christodoulos and it seems that it wasn' t initially destined to decorate it, as evidenced by the disproportionate size of the image in relation to the iconostasis' frame.

On the gold ground lays the inscription: Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ. Christ is depicted in bust, wearing the hieratic vestments, blessing with the right hand and holding the open book with his left. Two passages are written in finely accentuated majuscules: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η ΕΜΗ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Μy kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world) ΛΑΒΕΤΕ ΦΑΓΕΤΕ ΤΟΥΤΟ ΜΟΥ ΕΣΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΚΛΩΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ (Take, eat; this is my body, which is broken for you for the remission of sins). These are the commonly used passages in this type of representation (John 18.36, Matth. 26.26, I Cor. 11.24), as they lay the foundation of the two natures of Christ that are depicted. Thus, the image of the King and of the High Priest is interconnected with the idea of the Pantocrator and of the Eucharist. This is further symbolized by the crown and the hieratic vestments respectively.

Even though there are early wall-paintings of this type, it only appears in icons like ours, portrayed in bust, after the fall of Constantinople (1453) and belongs to the Cretan cycle. It seems that there was a Cretan prototype of unequalled quality that served as an example for the later works down to the smallest detail, as are the “parapendoulia” that hang from the mitre-crown. Our icon follows the type but presents a uniqueness concerning the crown-mitre, that seems to be an element of archaism: it consists of two rows of sheets of gold, joined in panels. This is nowhere to be found in other icons of this type, who follow a 14th and 15th century type of crown, with high cloth, puffing out roundly and decorated with gold stitching or adjusted ornaments. The evidence of the -byzantine in origin- low form of the metallic crown in 15th century Crete, comes from a miniature of the emperor Nicephoros Phocas (963-969) in a 15th century codex with Latin documents concerning the island.

The utmost precision in the application of the layers of highlights as well as the white upright line that shapes the shade of the nose are to be found in the Christ icon of the Monastery's Treasury, painted by Andreas Ritzos. It is, thus, possible that Ritzos was the creator of the image's prototype and our icon a product of his workshop.

It is worth noticing that the colour in the area of Christ's hand has suffered severe damage from the kisses of the believers, a common expression of faith and veneration in Christian Orthodoxy.

Show lessRead more

Details

  • Title: Christ, King of Kings and High Priest
  • Date Created: c. 1500
  • Στοιχεία έργου: Ο Χριστός Βασιλέυς των Βασιλέων και Μέγας Αρχιερεύς. Περ. 1500. Ξύλο με καμβά και ανάγλυφο πλαίσιο.
  • Περιγραφή: Η εικόνα του Χριστού ως αρχιερέα συνιστά τύπο με βαθειά λειτουργική σημασία και, έτσι, ενδείκνυται για τη διακόσμηση εικονοστασίων. Η εικόνα μας βρίσκεται στο εικονοστάσι του παρεκκλησίου του Οσιου Χριστοδούλου, αλλά δεν προοριζόταν αρχικά για αυτήν τη θέση, όπως φαίνεται από τη δυσαναλογία ανάμεσα στο μέγεθος της εικόνας και στο πλαίσιο του τέμπλου. Στο χρυσό βάθος της εικόνας υπάρχει η επιγραφή: Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ. Ο Χριστός απεικονίζεται σε προτομή, με αρχιερατική ενδυμασία, ευλογώντας με το δεξί χέρι και κρατώντας ανοιχτό βιβλίο με το αριστερό. Το βιβλίο φέρει δύο αποσπάσματα γραμμένα με κομψή τονισμένη μεγαλογράμματη γραφή: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η ΕΜΗ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΛΑΒΕΤΕ ΦΑΓΕΤΕ ΤΟΥΤΟ ΜΟΥ ΕΣΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΚΛΩΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ. Πρόκειται για αποσπάσματα που συνηθίζονται σε αυτόν τον εικονογραφικό τύπο καθώς θέτουν τη βάση των δύο φύσεων του Χριστού που εικονίζονται (Ιω. 18.36, Ματθ. 26.26, Α' Κορ. 11.24). Έτσι, η εικόνα του Βασιλέα και του Αρχιερέα αλληλοσυνδέεται με την ιδέα του Παντοκράτορα και της Θείας Ευχαριστίας. Ο συμβολισμός εντείνεται περισσότερο με τη χρήση του στέμματος και των αρχιερατικών ενδυμάτων αντίστοιχα. Αν και σώζονται πρώιμες τοιχογραφικές παραστάσεις αυτού του τύπου, εμφανίζεται σε εικόνες όπως η δική μας, σε προτομή, μόνο μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) και ανήκει στον κρητικό κύκλο. Φαίνεται ότι υπήρχε ένα κρητικό πρωτότυπο αξεπέραστης ποιότητας που χρησίμευε ως παράδειγμα για τα μετέπειτα έργα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, όπως είναι τα παραπενδούλια που κρέμονται από την μίτρα-στέμμα. Η εικόνα μας ακολουθεί τον τύπο, παρουσιάζει όμως μια μοναδικότητα -που αποτελεί στοιχείο αρχαϊσμού- όσον αφορά στο στέμμα: αποτελείται από δυο σειρές χρυσών ταινιών. Δεν υπάρχει τέτοιο παράλληλο στις εικόνες αυτού του τύπου, που χρησιμοποιούν έναν τύπο στέμματος του 14ου και 15ου αιώνα με ύφασμα που προεξέχει στρογγυλεμένα και κοσμείται με χρυσή κλωστή ή στολίδια. Μαρτυρία για το -βυζαντινής καταγωγής- χαμηλό μεταλλικό στέμμα στην Κρήτη του 15ου αιώνα, παρέχεται από μικρογραφία του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά από έναν κώδικα του 15ου αιώνα που περιέχει λατινικά έγγραφα που αφορούν στη νήσο. Η υπέρτατη ακρίβεια στην επίθεση των στρωμάτων φωτοσκίασης καθώς και η λευκή κατακόρυφη γραμμή που ορίζει τη σκίαση της μύτης συναντώνται στην εικόνα του Χριστού του Ανδρέα Ρίτζου, που βρίσκεται στο Μέγα Σκευοφυλάκιο της Μονής. Είναι, επομένως, πιθανό ότι ο Ρίτζος ήταν ο δημιουργός του πρωτοτύπου και η εικόνα μας προϊόν του εργαστηρίου του. Ιδιαίτερη μνεία χρειάζεται να γίνει στο γεγονός ότι η περιοχή γύρω από το χέρι του Χριστού έχει υποστεί σημαντική φθορά από τους ασπασμούς των πιστών, μια συνήθης έκφραση πίστης και ευλάβειας στη χριστιανική Ορθοδοξία.
  • Physical Dimensions: w65 x h103 x d3.8 cm (Complete)
  • Painter: Unknown
  • Bibliography: Manolis Chatzidakis, Icons of Patmos. Questions of Byzantine and Post-Byzantine Painting, National Bank of Greece, Athens 1985. Athanasios D. Kominis (ed.), Patmos. The Treasures of the Monastery, Ekdotike Athenon, Athens 1988.
  • Type: Icons, religious works, paintings
  • Rights: Monastery of Saint John the Theologian, Patmos, Monastery of Saint John the Theologian, Patmos
  • Medium: Wood with canvas and slightly embossed frame

Additional Items

Recommended

Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile