Podoby krásy

Definovať podobu krásy sa už dnes nikto neodváži. Ideál krásy sa samozrejme neustále mení. V priebehu histórie nám niekoľko krát pribral alebo ubral na váhe. Krása a vnímanie podoby krásy sa mení od regiónu k regiónu a od doby k dobe. V minulosti ľudia hľadali čo môže byť ideálom a vrcholom krásy. Vytvárali rôzne kritéria a pravidlá, podľa ktorých sa mali vytvárať umelecké diela, ktoré mali predstavovať ideál krásy. Aischylos chápe krásu v najbežnejšou zmysle, aj keď už podniká prvé výpady do ríše tragickosti. Ešte výraznejšie sa tieto tendencie prejavujú u Sofokla; v dielach Euripidových je dramatické a tragické chápanie krásy už celkom evidentné. Sofokles je celkom zaujatý mravným zmyslom krásy. Vo filozofii ranej klasiky môžeme zistiť, že aj tu sú termíny ako “krásne” a “krása” používané veľmi nejednotne, hoci tu sa už pomerne jasne zračí snaha o všeobecné poňatie krásy, o ktoré s ohľadom na základnú metódu filozofického myslenia sa usiluje každý filozof. Chápanie krásy dospieva niekedy k protikladu krásy vnútornej a vonkajšej – krása cvičenia sa stavia proti zovňajšku človeka. Bonaventura venoval veľkú pozornosť spojeniu krásy s úmernosťou a uvažuje o číselnej podstate krásy. Tomáš Akvinský pojem krásy spája s Dionýsovou myšlienkou o jasnosti farby. Krásnym nazýva to, čo má žiarivú farbu. V tejto umeleckej galérii sme sa zaoberali podobou krásy v histórii ľudstva. Je zložená z niekoľkých portrétov žien a prírody. Portréty žien som vyberal najmä podľa postoja a výrazu tváre, ale aj črtou krásy, ktoré ma na nich zaujali. V tejto galérii sú zahrnuté diela od umelcov ako sú Marcus Gheeraerts II, Dante Gabriel Rossetti, John Singer Sargent, Paul Gauguin, Almeida Júnior, James McNeill Whistler, Sir John Everett Millais, Sir Joshua Reynolds, Paul Cézanne, Auguste Renoir a Hans Holbein the Younger. Chcel by som navnadiť divákov aby si na portrétoch v tejto galérii všímali výrazy tvár žien ale najmä aký ideál krásy v sebe ukrývajú, čo sa divákom na nich páči a čo nie. Je viac než jasné, že každého diváka zaujme na portréte niečo iné a iný ideál krásy.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile