Akademinis Vilnius (I dalis)

Senojo universiteto tezių kultūra

2023 metais Vilniaus universiteto bibliotekoje užbaigtas Senojo Vilniaus universiteto tezių ir disertacijų tyrimas. Tirti jėzuitiškojo laikotarpio (1579–1773 m.) Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomi, universiteto spaustuvėje išleisti baigiamieji darbai, kurie buvo parengti viešam disputui arba už kuriuos suteiktas mokslo laipsnis. Terminai „tezės“ ir „disertacija“ – šiame pasakojime sinonimiški. Tokių bibliotekoje išlikusių darbų rinkinį sudaro kelios dešimtys spaudinių.

Vilniaus universiteto istorijoje būta ne vieno suklestėjimo ir nuosmukio periodo. Šiame pasakojime bus kalbama apie vieną geriausių universiteto veiklos laikotarpių – pirmąją XVII a. pusę. Vieną iš ano laikmečio aspektų pažinti padės Vilniaus universitete parengti mokslo darbai.

Baigiamieji studentų darbai priklauso ankstyvųjų naujųjų laikų akademinės kultūros laukui. Juose atsispindi vyravusios tuomečio mokslo temos bei kaip tik tuomet pasirodžiusios naujovės. Aktualus ir platesnis studijų kontekstas – akademinė bendruomenė neatsiejama nuo tuometės visuomenės. Pasakojime minimi vienuoliai, dėstytojai, studentai, spaustuvininkai, didikai, karaliai.

Siūlome priimti šį pasakojimą kaip kvietimą sąlygiškai nusikelti į XVII a. pradžią ir vartant universitete sukurtus darbus pastebėti tuomečių miesto gyventojų ir jų veiklos pėdsakus Vilniuje.

Vilnius, 2022, From the collection of: Vilniaus universiteto biblioteka
Show lessRead more

Šiandienos Vilnius – Šv. Jono gatvė

Vilniaus miesto vaizdai (between 1920 and 1939) by Jan BułhakVilniaus universiteto biblioteka

Pirmojoje XX a. pusėje Jano Bułhako fotografijoje užfiksuota Vilniaus miesto panorama

Pilies gatvė ir Šv. Jonų bažnyčia (circa 1873) by Józef CzechowiczVilniaus universiteto biblioteka

Juozapo Čechavičiaus Vilnius. Šv. Jonų bažnyčia ir Pilies gatvė antrojoje XIX a. pusėje.

Didysis kiemas (1786) by Franciszek SmugliewiczVilniaus universiteto biblioteka

Pranciškaus Smuglevičiaus piešinyje – Vilniaus universiteto Didysis kiemas 1786 m.

Vilniaus universitetas (1781)Vilniaus universiteto biblioteka

Vilniaus universitetas 1781 m.

Vilnius (1649) by Daniel PelzeldtVilniaus universiteto biblioteka

Vilniaus panorama 1649 m. graviūroje.

1647 m. birželio 30 d. Filosofijos ir laisvųjų menų magistras Juozapas Butkevičius-Popucevičius, garsiojo prof. Aleksandro Arono Olizarovijaus mokinys, viešo disputo metu gynė tezes Bažnytinės jurisprudencijos teiginiai, dedikuotas LDK pakancleriui Kazimierui Leonui Sapiegai.

Bažnytinės teisės tezės (XVII a.) (1647)Vilniaus universiteto biblioteka

Kur paskutinę 1647 m. birželio dieną šis pasaulietis studentas gynė teisės tezes, tiksliai pasakyti negalime. Paprastai gynimai vykdavo universiteto patalpose, jėzuitų rezidencijoje Lukiškėse (dab. Vingio parkas) arba Šv. Jonų bažnyčioje.

Vilnius – Lietuvos sostinė (1642) by Giacomo LauroVilniaus universiteto biblioteka

Šv. Jonų bažnyčia ir Vilniaus Jėzaus draugijos kolegija (nr. 14) XVII a. Vilniuje.

Šv. Jonų bažnyčia Vilniuje buvo ne tik dvasinio, bet ir visuomeninio, akademinio gyvenimo centras. Bažnyčioje buvo iškilmingai priimami šalies valdovai, čia buvo galima pamatyti studentų teatro vaidinimus, išgirsti jų disputus ar dalyvauti mokslo darbų gynimuose.

Po sėkmingo gynimo vykdavo diplomo įteikimo iškilmės, vadinamosios promocijos. Galima numanyti, kad ir Juozapo Butkevičiaus-Popucevičiaus promocijos vyko Šv. Jonų bažnyčioje.

Priklausomai nuo besiginančiojo kilmės ir statuso, tiek gynimuose, tiek promocijų iškilmėse dalyvaudavo būrys svečių. Į ceremoniją susirinkdavo jėzuitai, studentai, aukšto rango valstybės pareigūnai ir miestelėnai, atvykdavo studento giminės ir pažįstami.

Mokslo baigimo diplomų įteikimo ceremonija Šv. Jonų bažnyčioje vyksta iki šiol.

Vilniaus jėzuitų kolegijos dienoraštis (between 1710 and 1723)Vilniaus universiteto biblioteka

Pasibaigus promocijoms prasidėdavo vaišės už universiteto ribų.

Vilniaus jėzuitų kolegijos dienoraštyje ne kartą pažymima, kad – nors vienuolijos vyresniesiems tai nebuvo priimtina, – po egzaminų ar tezių gynimų dalyviai buvo pavaišinami vino absinthiaco, t. y. pelynų trauktine.

Vilniaus jėzuitų kolegijos dienoraščio fragmentas (Between 1710 and 1723)Vilniaus universiteto biblioteka

1579 m. veiklą pradėjusio Jėzaus draugijos Vilniaus akademijos ir universiteto (toliau – akademija / universitetas) struktūrą sudarė kolegija ir du fakultetai – Filosofijos ir Teologijos. Iškart po įsteigimo universitetas įgijo teisę šių fakultetų absolventams teikti mokslo laipsnius: bakalauro, magistro, licenciato ir daktaro.

Bažnytinės teisės tezės (XVII a.), 1652, From the collection of: Vilniaus universiteto biblioteka
,
Matematikos tezės (XVII a.), 1633, From the collection of: Vilniaus universiteto biblioteka
,
Filosofijos tezės (XVII a.), 1649, From the collection of: Vilniaus universiteto biblioteka
Show lessRead more

Jėzuitai užtikrino visą akademinį mokymo kursą, kurį lotynų kalba įprastai dėstydavo vienuolijos nariai. Kolegiją užbaigti truko septynerius metus.

Vilniaus universitetas (1781)Vilniaus universiteto biblioteka

Ją baigus buvo galima tęsti studijas ir trejus metus mokytis filosofijos. Pasirinkusieji dvasininko kelią dar ketverius metus studijuodavo teologiją. 1644 m. pradedama dėstyti teisę.

Jėzuitai profesoriai, globojami švč. Mergelės Marijos (17th c.)Vilniaus universiteto biblioteka

Akademijos refektoriumo (dab. Vilniaus universiteto bibliotekos P. Smuglevičiaus salė) freskoje pavaizduoti universiteto profesoriai.

Aukštojo mokslo diegimas Lietuvoje – tai jėzuitų indėlis į tuometės visuomenės gerovę, kadangi jų mokiniai tapdavo ne tik dvasininkais, bet ir valstybės pareigūnais bei tarnautojais, švietimo padėtis buvo svarbi ir valstybei. Didelis meno, kultūros ir mokslo globėjas buvo Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Vladislovas Vaza (1595–1648).

Filosofijos tezės (XVII a.) (1640)Vilniaus universiteto biblioteka

Valdovo portretas universiteto studentų darbuose iškyla dedikacijose ir panegirikose – šlovinamojo pobūdžio literatūros kūriniuose, neretai užėmusiuose reikšmingą spausdintų tezių dalį.

Jaunuoliai ieškodavo mecenatų, galinčių paremti jų studijas, tikėdavosi jų pagalbos ir pabaigus studijas. Atsidėkodami savo geradariams studentai išspausdindavo tezėse panegirinį kūrinį, aukštinantį globėjo kilmę, išmintį, narsą.

Dedikacija karaliui Vladislovui Vazai (1633)Vilniaus universiteto biblioteka

Bajoro Jono Rudaminos-Dusetiškio tezėse, dedikuotose Vladislovui Vazai, į valdovą studentas kreipiasi kaip į pasaulio naštą laikantį Atlantą, galingiausią karalių.

Jam tezių autorius simboliškai įteikia Dangų, mat karališkosios rankos ir jį lengvai gali apglėbti.

Filosofijos tezės (XVII a.), 1640, From the collection of: Vilniaus universiteto biblioteka
Show lessRead more

Valdovo atvaizdas išliko Vilniuje studijavusio karaliaus dvariškio sūnaus Michalo Mnišeko tezių rinkinyje Visuotinė filosofija, taip pat dedikuotame Vladislovui Vazai. Manoma, kad 1640 m. liepos mėnesį M. Mnišeko gintos tezės – tai jo dėstytojo, profesoriaus Luko Zaluskio (1604–1673) moralės filosofijos kursas, paskelbtas studento tezių pavidalu. Visuotinė filosofija apima kelis žanrus: ginamos tezės pateikiamos drauge su eiliuota panegirine dalimi bei tekstą atliepiančiais vaizdais.

Kiekviena iliustracija – teksto ir vaizdo junginys. Svarstomos filosofijos temos – etika, ekonomika, politika bei logika, fizika, metafizika – vaizde sujungiamos su alegoriniu valdovo portretu.
 

Filosofijos tezės (XVII a.) (1640)Vilniaus universiteto biblioteka

Pirmojoje tezių iliustracijoje valdovą supa keturios dorybės – Išmintis, Teisingumas, Narsumas ir Saikingumas, – susietos su karaliaus savybėmis, galiomis, pareigomis.

Dorybės atsispindi valdovo figūroje – jo širdyje.

Vilna, Tomasz Makowski, 1600-1630, From the collection of: Vilniaus universiteto biblioteka
Show lessRead more

Vladislovas Vaza dažnai lankydavosi Vilniuje. Viešnagių metu mieste suaktyvėdavo mokslinė, kultūrinė, visuomeninė veikla. Karalius dalyvaudavo svarbiuose miesto renginiuose, taip pat ir Šv. Jonų bažnyčioje vykusiose studentų promocijose.

Karo inžinierius ir kartografas Frydrichas Gedkantas, pirmojoje XVII a. pusėje Vilniuje organizavęs gynybinių objektų – Rūdninkų vartų, arsenalo ir kt. – rekonstrukciją, Aušros vartus papuošė Hermio galva, kuri, manoma, turinti Vladislovo Vazos bruožų. Šiandien tai vieninteliai išlikę Vilniaus gynybinės sienos vartai.

Jėzuitų akademijoje vyko humanistinės krypties studijos, paplitusios katalikiškuose ir protestantiškuose Europos universitetuose. Teologijos studijų pagrindą sudarė šv. Tomo Akviniečio veikalo Teologijos suma komentavimas, o filosofijos – Aristotelio veikalų analizė.

Vienas seniausių išlikusių filosofijos kursų, dėstytų Lietuvos mokyklose – teologo ir filosofo Lauryno Bartilijaus (1569–1635) logikos paskaitos, Vilniaus universitete šio jėzuito dėstytos 1605–1606 m.

Paskaitų konspektai (1605)Vilniaus universiteto biblioteka

1606 m. L. Bartilijaus paskaitų rankraštis.

Porfirijaus medis – Arbor Porphyriana – scheminė Aristotelio Kategorijų komentaro išraiška, plačiai naudota mokant scholastinės logikos.

Jėzaus draugijos struktūra (1671)Vilniaus universiteto biblioteka

L. Bartilijus pasižymėjo ypatingu pamaldumu. Baigęs teologijos studijas Vilniaus universitete, jaunas absolventas išvyko į piligriminę kelionę į Romą.

Laikydamasis jėzuitų ordino įkūrėjo šv. Ignaco Lojolos propaguotos askezės, L. Bartilijus buvo nusprendęs kelionėje naudotis vien išmalda surinktomis lėšomis.

Tapęs profesoriumi ir net eidamas rektoriaus bei provincijolo pareigas, L. Bartilijus išlaikė kuklaus vienuolio elgseną – apsivilkdavo sudėvėtą ir sulopytą drabužį, noriai plaudavo dubenėlius virtuvėje. Amžininkai pranašavo, jog L. Bartilijus netrukus bus paskelbtas šventuoju.

L. Bartilijus vadovavosi jėzuitiška studijų tvarka, Aristotelio filosofiją aiškino pagal krikščionių komentatorius. Scholastinis metodas atsispindi L. Bartilijaus studentų Jono Kraikovskio ir Petro Romulevičiaus tezėse, išleistose 1606 m.

Aristotelio Kategorijų tezės (1606)Vilniaus universiteto biblioteka

Vilniaus universiteto filosofijos studento Jono Kraikovskio Aristotelio Kategorijų tezės, skirtos laisvųjų menų ir filosofijos bakalauro laipsniui įgyti.

Filosofijos tezės (XVII a.) (1606)Vilniaus universiteto biblioteka

Filosofijos studento Petro Romulevičiaus Visos logikos tezės (20 bendriausių scholastinės logikos teiginių), skirtos laisvųjų menų ir filosofijos bakalauro laipsniui įgyti.

Abiejų studentų tezės išliko įrištos Lauryno Bartilijaus logikos paskaitų rankraštyje.

XVI a. pabaigoje – XVII a. universiteto studentų tezių leidyba nebuvo unifikuota.

Jų išvaizdą lėmė spaustuvininkai. Susidūrusi su meistrų trūkumu Vilniuje, akademija juos kviesdavo iš kitų kraštų. Paprastai naujas meistras atvykdavo su savo šriftų komplektu.

1604–1606 m. spaustuvėje dirbęs spaustuvininkas Tomas Levickis iš Krokuvos savo komplekte turėjo įvairių fleuronų – iš metalo išlietų smulkių gėlyčių. Krokuvietis mėgo iš jų dėlioti rėmelius, kuriais puošdavo įvairių knygų antraštinius lapus. T. Levickio barokinio stiliaus ornamentas atpažįstamas Bartilijaus studentų tezėse.

Tipografinė gėlytė (Fleuron), Tomasz Lewicki, 1606, From the collection of: Vilniaus universiteto biblioteka
Show lessRead more

„Akademinis Vilnius“ – dviejų dalių pasakojimas. Antroji dalis >> 

Credits: Story

Tyrimo autorės: Ina Kažuro, Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Brigita Zorkienė.
 
Pasakojimą kūrė bei prie jo prisidėjo: Gediminas Bernotas, Donatas Jarutis, Raimondas Malaiška, Marija Šaboršinaitė.

Už atidų žvilgsnį ir patarimus esame dėkingi kolegoms Evaldui Grigoniui ir Aušrai Rinkūnaitei.

Vertėja Kristina Gudavičienė. Kalbos redaktorė (lietuvių k.) Dalia Blažinskaitė. Kalbos redaktorius (anglų k.) Armandas Rumšas.

Dėkojame Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai, suteikusiai O. Kriugeriui priskiriamo aritmetikos vadovėlio Arithmetica practica (Vilnius, 1635) atvaizdą.

Literatūra

Credits: All media
The story featured may in some cases have been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Google Apps