ทุติยบรรพ สยามอันสุขสงบในรอยต่อของกาลเวลา

ในภาพชุดนี้ บอกเล่าถึงชีวิตประจำวันของชาวบางกอก ริมฝั่งคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20

โดย Bangkok Art and Culture Centre

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ห้างสิทธิภัณฑ์ (1868/1910) โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติBangkok Art and Culture Centre

เราจะรู้สึกถึงบรรยากาศแห่งความสุขสงบเรียบง่ายเมื่อได้เห็นภาพวิถีชีวิตของผู้คนในกรุงเทพฯ

แม่น้ำเจ้าพระยา (1907/1917) โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติBangkok Art and Culture Centre

เด็กกับตุ๊กตาจีน (1907/1917) โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติBangkok Art and Culture Centre

เด็กชายเล่นกับตุ๊กตาศิลาจีนอย่างสนุกสนาน บริเวณลานพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

วัดราชาธิวาส (1917/1927) โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติBangkok Art and Culture Centre

ภาพพระภิกษุ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชาธิวาส

วัดไทร (1917/1927) โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติBangkok Art and Culture Centre

ตำหนักทอง วัดไทร ซึ่งเป็นวัดในสมัยอยุธยา

สันนิษฐานว่าเป็นพระตำหนักที่ประทับฤดูร้อนในสมัยอยุธยา ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อกันว่าเป็นตำหนักที่พระเจ้าเสือทรงสร้าง

ปากน้ำเมืองสมุทรปราการ (1907) โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติBangkok Art and Culture Centre

ชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่อาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากน้ำ (1907) โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติBangkok Art and Culture Centre

ถนนเจริญกรุงตัดกับถนนมหาไชย (1897/1910) โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติBangkok Art and Culture Centre

นี่คือการหยุดพักของช่วงเวลาที่หยุดนิ่งก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนไหวภายในประเทศที่ชัดเจนมากขึ้น

เชิญชมนิทรรศการ เพื่อเพลิดเพลินไปกับ
ทุติยบรรพ สยามอันสุขสงบในรอยต่อของกาลเวลา

เครดิต: เรื่องราว

กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
Wet Plate and Alternative Process Thailand

เครดิต: สื่อทั้งหมด
เรื่องราวที่นำเสนอบางเรื่องเขียนขึ้นโดยบุคคลหรือหน่วยงานอิสระภายนอก ซึ่งอาจแสดงมุมมองที่แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์ที่อนุเคราะห์รูปภาพตามรายชื่อด้านล่าง
เรื่องราวจาก Bangkok Art and Culture Centre
แอป Google